Dne 18.04.2016 je bila z vpisom v sodni register Srg 2016/15688 družba Posest d.o.o. Celje uspešno
pripojena k družbi Anepremičnine d.o.o. Ljubljana.


Družba Posest d.o.o. je z dnem pripojitve prenehala poslovati kot samostojna pravna oseba, vse njene
obveznosti in pravice so prenesene na njeno pravno naslednico družbo Anepremičnine d.o.o. Ljubljana.